math Modülü

math modülü matematiksel işlemler yapmanızı kolaylaştırmak için yazılmış bir modüldür.

math.ceil()

Verilen ondalıklı sayıyı bir üst sayıya çevirir. Sayı eğer tam sayı ise __ceil__ fonksiyonundan yararlanır.

>>> math.ceil(32.05)
33
>>> math.ceil(2.98)
3

math.copysign()

Aldığı iki parametreden ikincisinin işaretini birincisine verir.

>>> math.copysign(25,-12)
-25.0
>>> math.copysign(-12,-15)
-12.0
>>> math.copysign(-245,54)
245.0

math.fabs()

Verilen değerin mutlak değerini alır. Gömülü fonksiyonlardan abs’den küçük bir farkı var. Çıktısını tam sayı olarak değil ondalıklı sayı olarak döndürüyor.

>>> math.fabs(-28)
28.0
>>> abs(-28)
28

math.factorial()

Verilen sayının faktoriyelini döndürüyor. Eğer verilen değer pozitif tam sayı değilse ValueError hatası veriyor.

>>> math.factorial(5)
120
>>> math.factorial(-5)
Traceback (most recent call last):
 File "<pyshell#10>", line 1, in <module>
  math.factorial(-5)
ValueError: factorial() not defined for negative values

math.floor()

ceil fonksiyonunun tam tersi bir işleve sahip. Verilen ondalıklı sayıyının bir altındaki tam sayıyı döndürür. Sayı eğer tam sayı ise __floor__ fonksiyonundan faydalanır. int fonksiyonundan farkı negatif sayılarda ortaya çıkıyor.

>>> math.floor(25.42)
25
>>> math.floor(-12.25)
-13
>>> int(-12.25)
-12

math.fmod()

Verdiğiniz birinci parametrenin ikinci parametreye bölümünden kalanı buluyor. % operatöründen farkı negatif sayılarda ortaya çıkıyor.

>>> math.fmod(45,2)
1.0
>>> math.fmod(45,14)
3.0
>>> math.fmod(45,-14)
3.0
>>> 45%-14
-11

math.frexp()

Bu fonksiyon x bilindiğinde aşağıdaki denklemin m ve e parametrelerini bulmaya yarıyor. m değerinin mutlak değeri 0,5 ve 1 arasında bir değer alıyor.

x = m * 2 ** e

Örnek:

>>> math.frexp(1)
(0.5, 1)
>>> math.frexp(8)
(0.5, 4)

math.fsum()

sum fonksiyonuna çok benziyor. sum fonksiyonundaki bir açığı kapatıyor. sum fonksiyonu ondalıklı sayılarla çalışırken biraz sorun çıkarabiliyor.

>>> sum([.1, .1, .1, .1, .1, .1, .1, .1, .1, .1])
0.9999999999999999
>>> fsum([.1, .1, .1, .1, .1, .1, .1, .1, .1, .1])
1.0

math.gcd()

Verilen iki sayının EBOB’unu veriyor.

>>> math.gcd(45,70)
5
>>> math.gcd(24,-24)
24
>>> math.gcd(36,12)
12

math.trunc()

int fonksiyonu ile aynı işi yapıyor.

>>> math.trunc(15.12)
15
>>> math.trunc(-15.12)
-15
>>> math.trunc(0.24)
0
>>> int(0)
0
>>> int(-15.12)
-15

math.e

euler sabitini tutan bir değişken. Değeri: 2.718281…

math.pi

pi sayısını tutan değişken. Değeri: 3.141592….

math.tau

tau sabitini tutan değişken. Değeri pi sayısının iki katı.

>>> math.pi*2==math.tau
True

math.exp()

euler sabitinin kuvvetini alır. Yani yaptığı iş şudur:math.e ** x

>>> math.exp(2)
7.38905609893065

math.expm1()

math.exp fonksiyonunun yaptığı işten tek farkı sonuçtan 1 çıkarmasıdır.

>>> math.exp(12)
162754.79141900392
>>> math.expm1(12)
162753.79141900392

math.log()

Birinci değerin ikinci değere göre logaritmasını hesaplar.

>>> math.log(10,10)
1.0
>>> math.log(25,5)
2.0
>>> math.log(5,25)
0.5

math.log1p()

Verilen sayının bir fazlasının e tabanına göre logaritmasını hesaplar.

>>> math.log1p(0)
0.0
>>> math.log1p(2)
1.0986122886681098

math.log2()

Verilen sayının 2 tabanında logaritmasını hesaplar.

>>> math.log2(2)
1.0
>>> math.log2(42)
5.392317422778761

math.log10()

Verilen sayının 10 tabanında logaritmasını hesaplar.

>>> math.log10(1000)
3.0
>>> math.log10(20)
1.3010299956639813

math.pow()

** ve gömülü fonksiyonlardan pow ile aynı işi yapıyor. Yani birinci sayının ikinci sayıya göre kuvvetini alıyor.

>>> math.pow(2,5)
32.0
>>> math.pow(2,0)
1.0
>>> pow(2,5)
32
>>> pow(2,0)
1

math.sqrt()

Verilen sayının karekökünü hesaplar.

>>> math.sqrt(16)
4.0
>>> math.sqrt(225)
15.0

math.degrees()

Verilen sayıyı radyandan dereceye çevirir.

>>> math.degrees(1.5707963267948966)
90.0

math.radians()

Verilen sayıyı dereceden radyana çevirir.

>>> math.radians(90)
1.5707963267948966

math.sin()

Radyan cinsinden verilen sayının sinüsünü hesaplar.

>>> math.sin(math.radians(60))
0.8660254037844386

math.cos()

Radyan cinsinden verilen parametrenin kosinüsünü hesaplar.

math.tan()

Radyan cinsinden verilen parametrenin tanjantını hesaplar.

math.asin()

Verilen sinüs değerinden radyan cinsinde bir açı döndürür.

math.acos()

Verilen kosinüs değerinden radyan cinsinde bir açı döndürür.

math.atan()

Verilen tanjant değerinden radyan cinsinde bir açı döndürür.

math.atan2()

İlk değere y ikinci değere x dersek şu işlemin sonucunu döndürür: atan(y/x)

math.hypot()

İlk değere x ikinci değere y dersek şu işlemin sonucunu döndürür: sqrt(x*x+y*y).

math.cosh()

Verilen değerin hiperbolik kosinüsünü döndürür.

math.sinh()

Verilen değerin hiperbolik sinüsünü döndürür.

math.tanh()

Verilen değerin hiperbolik tanjantını döndürür.

math.acosh()

Verilen hiperbolik kosinüs değerinin tersini döndürür.

math.asinh()

Verilen hiperbolik sinüs değerinin tersini döndürür.

math.atanh()

Verilen hiperbolik tanjant değerinin tersini döndürür.

math.gamma()

Bu fonksiyon factorial fonksiyonuna çok benziyor. Farklarından biri verilen sayının bir azının faktoriyelini hesaplamasıdır. Ancak asıl fark sayı büyüdüğünde ortaya çıkıyor.

>>> math.factorial(12)==math.gamma(13)
True
>>> math.factorial(12)
479001600
>>> math.gamma(13)
479001600.0
>>> math.factorial(35)==math.gamma(36)
False
>>> math.factorial(35)
10333147966386144929666651337523200000000
>>> math.gamma(36)
1.0333147966386145e+40

math.lgamma()

Bu fonksiyon daha önce öğrendiğimiz iki fonksiyonu birleştiriyor.

>>> math.lgamma(45)==math.log(math.gamma(45))
True
>>> math.log(math.gamma(45))
125.3172711493569
>>> math.lgamma(45)
125.3172711493569
Yorumlar

Önemli Not

Sorularınızı yorumlarda dile getirmek yerine Yazbel Forumunda sorarsanız çok daha hızlı cevap alabilirsiniz.
Belgelerdeki bir hata veya eksiği dile getirecekseniz lütfen yorumları kullanmak yerine Github'da bir konu (issue) açın.
Eğer yazdığınız yorum içinde kod kullanacaksanız kodlarınızı <pre><code> etiketleri içine alın. Örneğin:
    <pre><code class="python">
    print("Merhaba Dünya!")
    </code></pre>