İleri Düzey Fonksiyonlar

Buraya gelinceye kadar fonksiyonlara ilişkin epey söz söyledik. Artık Python programlama dilinde fonksiyonlara dair hemen her şeyi bildiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira bu noktaya kadar hem fonksiyonların temel (ve orta düzey) özelliklerini öğrendik, hem de ‘gömülü fonksiyon’ kavramını ve gömülü fonksiyonların kendisini bütün ayrıntılarıyla inceledik. Dolayısıyla yazdığımız kodlarda fonksiyonları oldukça verimli bir şekilde kullanabilecek kadar fonksiyon bilgisine sahibiz artık.

Dediğimiz gibi, fonksiyonlara ilişkin en temel bilgileri edindik. Ancak fonksiyonlara dair henüz bilmediğimiz şeyler de var. Ama artık Python programlama dilinde geldiğimiz aşamayı dikkate alarak ileriye doğru bir adım daha atabilir, fonksiyonlara dair ileri düzey sayılabilecek konulardan da söz edebiliriz.

İlk olarak ‘lambda fonksiyonlarını’ ele alalım.

Lambda Fonksiyonları

Şimdiye kadar Python programlama dilinde fonksiyon tanımlamak için hep def adlı bir ifadeden yararlanmıştık. Bu bölümde ise Python programlama dilinde fonksiyon tanımlamamızı sağlayacak, tıpkı def gibi bir ifadeden daha söz edeceğiz. Fonksiyon tanımlamamızı sağlayan bu yeni ifadeye lambda denir. Bu ifade ile oluşturulan fonksiyonlara ise ‘lambda fonksiyonları’…

Bildiğiniz gibi Python’da bir fonksiyonu def ifadesi yardımıyla şöyle tanımlıyoruz:

>>> def fonk(param1, param2):
...   return param1 + param2

Bu fonksiyon, kendisine verilen parametreleri birbiriyle toplayıp bize bunların toplamını döndürüyor:

>>> fonk(2, 4)

6

Peki aynı işlemi lambda fonksiyonları yardımıyla yapmak istersek nasıl bir yol izleyeceğiz?

Dikkatlice bakın:

>>> fonk = lambda param1, param2: param1 + param2

İşte burada tanımladığımız şey bir lambda fonksiyonudur. Bu lambda fonksiyonunu da tıpkı biraz önce tanımladığımız def fonksiyonu gibi kullanabiliriz:

>>> fonk(2, 4)

6

Gördüğünüz gibi lambda fonksiyonlarını tanımlamak ve kullanmak hiç de zor değil.

Lambda fonksiyonlarının neye benzediğinden temel olarak bahsettiğimize göre artık biraz daha derine inebiliriz.

Lambda fonksiyonları Python programlama dilinin ileri düzey fonksiyonlarından biridir. Yukarıdaki örnek yardımıyla bu lambda fonksiyonlarının nasıl bir şey olduğunu gördük. Esasında biz buraya gelene kadar bu lambda fonksiyonlarını hiç görmemiş de değiliz. Hatırlarsanız daha önceki derslerimizde şöyle bir örnek kod yazmıştık:

harfler = "abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz"
çevrim = {i: harfler.index(i) for i in harfler}

isimler = ["ahmet", "ışık", "ismail", "çiğdem",
      "can", "şule", "iskender"]

print(sorted(isimler, key=lambda x: çevrim.get(x[0])))

Burada sorted() fonksiyonunun key parametresi içinde kullandığımız ifade bir lambda fonksiyonudur:

lambda x: çevrim.get(x[0])

Peki lambda fonksiyonları nedir ve ne işe yarar?

Lambda fonksiyonlarını, bir fonksiyonun işlevselliğine ihtiyaç duyduğumuz, ama konum olarak bir fonksiyon tanımlayamayacağımız veya fonksiyon tanımlamanın zor ya da meşakkatli olduğu durumlarda kullanabiliriz. Yukarıdaki örnek kod, bu tanıma iyi bir örnektir: sorted() fonksiyonunun key parametresi bizden bir fonksiyon tanımı bekler. Ancak biz elbette oraya def ifadesini kullanarak doğrudan bir fonksiyon tanımlayamayız. Ama def yerine lambda ifadesi yardımıyla key parametresi için bir lambda fonksiyonu tanımlayabiliriz.

Eğer yukarıdaki kodları ‘normal’ bir fonksiyonla yazmak isteseydik şu kodları kullanabilirdik:

harfler = "abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz"
çevrim = {i: harfler.index(i) for i in harfler}

isimler = ["ahmet", "ışık", "ismail", "çiğdem",
      "can", "şule", "iskender"]

def sırala(eleman):
  return çevrim.get(eleman[0])

print(sorted(isimler, key=sırala))

Burada lambda fonksiyonu kullanmak yerine, sırala() adlı bir fonksiyon kullandık.

Eğer yukarıda ‘lambda’ ile yazdığımız örneği sırala() fonksiyonu ile yazdığımız örnekle kıyaslarsanız lambda fonksiyonlarında hangi parçanın neye karşılık geldiğini veya ne anlama sahip olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz.

Gelin bir örnek daha verelim:

Diyelim ki bir sayının çift sayı olup olmadığını denetleyen bir fonksiyon yazmak istiyorsunuz. Bunun için şöyle bir fonksiyon tanımlayabileceğimizi biliyorsunuz:

def çift_mi(sayı):
  return sayı % 2 == 0

Eğer çift_mi() fonksiyonuna parametre olarak verilen bir sayı çift ise fonksiyonumuz True çıktısı verecektir:

print(çift_mi(100))

True

Aksi halde False çıktısı alırız:

print(çift_mi(99))

False

İşte yukarıdaki etkiyi lambda fonksiyonları yardımıyla da elde edebiliriz.

Dikkatlice bakın:

>>> çift_mi = lambda sayı: sayı % 2 == 0
>>> çift_mi(100)

True

>>> çift_mi(99)

False

Başka bir örnek daha verelim. Diyelim ki bir liste içindeki bütün sayıların karesini hesaplamak istiyoruz. Elimizdeki liste şu:

>>> l = [2, 5, 10, 23, 3, 6]

Bu listedeki sayıların her birinin karesini hesaplamak için şöyle bir şey yazabiliriz:

>>> for i in l:
...   print(i**2)

4
25
100
529
9
36

Veya şöyle bir şey:

>>> [i**2 for i in l]

[4, 25, 100, 529, 9, 36]

Ya da map() fonksiyonuyla birlikte lambda’yı kullanarak şu kodu yazabiliriz:

>>> print(*map(lambda sayı: sayı ** 2, l))

4 25 100 529 9 36

Son örnekte verdiğimiz lambda’lı kodu normal bir fonksiyon tanımlayarak şöyle de yazabilirdik:

>>> def karesi(sayı):
...   return sayı ** 2
...
>>> print(*map(karesi, l))

4 25 100 529 9 36

Sözün özü, mesela şu kod:

lambda x: x + 10

Türkçede şu anlama gelir:

'x' adlı bir parametre alan bir lambda fonksiyonu tanımla. Bu fonksiyon, bu
'x parametresine 10 sayısını eklesin.

Biz yukarıdaki örneklerde lambda fonksiyonunu tek bir parametre ile tanımladık. Ama elbette lambda fonksiyonlarının birden fazla parametre de alabileceğini de biliyorsunuz.

Örneğin:

>>> birleştir = lambda ifade, birleştirici: birleştirici.join(ifade.split())

Burada lambda fonksiyonumuz toplam iki farklı parametre alıyor: Bunlardan ilki ifade, ikincisi ise birleştirici. Fonksiyonumuzun gövdesinde ifade parametresine split() metodunu uyguladıktan sonra, elde ettiğimiz parçaları birleştirici parametresinin değerini kullanarak birbirleriyle birleştiriyoruz. Yani:

>>> birleştir('istanbul büyükşehir belediyesi', '-')

'istanbul-büyükşehir-belediyesi'

Eğer aynı işlevi ‘normal’ bir fonksiyon yardımıyla elde etmek isteseydik şöyle bir şey yazabilirdik:

>>> def birleştir(ifade, birleştirici):
...   return birleştirici.join(ifade.split())
...
>>> birleştir('istanbul büyükşehir belediyesi', '-')

'istanbul-büyükşehir-belediyesi'

Yukarıdaki örneklerin dışında, lambda fonksiyonları özellikle grafik arayüz çalışmaları yaparken işinize yarayabilir. Örneğin:

import tkinter
import tkinter.ttk as ttk

pen = tkinter.Tk()

btn = ttk.Button(text='merhaba', command=lambda: print('merhaba'))
btn.pack(padx=20, pady=20)

pen.mainloop()

Not

Bu kodlardan hiçbir şey anlamamış olabilirsiniz. Endişe etmeyin. Burada amacımız size sadece lambda fonksiyonlarının kullanımını göstermek. Bu kodlarda yalnızca lambda fonksiyonuna odaklanmanız şimdilik yeterli olacaktır. Eğer bu kodları çalıştıramadıysanız http://www.istihza.com/forum adresinde sorununuzu dile getirebilirsiniz.

Bu kodları çalıştırıp ‘merhaba’ düğmesine bastığınızda komut satırında ‘merhaba’ çıktısı görünecektir. Tkinter’de fonksiyonların command parametresi bizden parametresiz bir fonksiyon girmemizi bekler. Ancak bazen, elde etmek istediğimiz işlevsellik için oraya parametreli bir fonksiyon yazmak durumunda kalabiliriz. İşte bunun gibi durumlarda lambda fonksiyonları faydalı olabilir. Elbette yukarıdaki kodları şöyle de yazabilirdik:

import tkinter
import tkinter.ttk as ttk

pen = tkinter.Tk()

def merhaba():
  print('merhaba')

btn = ttk.Button(text='merhaba', command=merhaba)
btn.pack(padx=20, pady=20)

pen.mainloop()

Burada da lambda yerine isimli bir fonksiyon tanımlayıp, command parametresine doğrudan bu fonksiyonu verdik.

Bütün bu örneklerden gördüğünüz gibi, lambda fonksiyonları son derece pratik araçlardır. Normal, isimli fonksiyonlarla elde ettiğimiz işlevselliği, lambda fonksiyonları yardımıyla çok daha kısa bir şekilde elde edebiliriz. Ancak lambda fonksiyonları normal fonksiyonlara göre biraz daha okunaksız yapılardır. O yüzden, eğer lambda fonksiyonlarını kullanmaya mecbur değilseniz, bunların yerine normal fonksiyonları veya yerine göre liste üreteçlerini tercih edebilirsiniz.

Özyinelemeli (Recursive) Fonksiyonlar

Bu bölümde, lambda fonksiyonlarının ardından, yine Python’ın ileri düzey konularından biri olan ‘özyinelemeli fonksiyonlar’dan söz edeceğiz. İngilizcede recursive functions olarak adlandırılan özyinelemeli fonksiyonların, Python programlama dilinin anlaması en zor konularından biri olduğu söylenir. Ama bu söylenti sizi hiç endişelendirmesin. Zira biz burada bu çapraşık görünen konuyu size olabildiğince basit ve anlaşılır bir şekilde sunmak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz.

O halde hemen başlayalım…

Şimdiye kadar Python’da pek çok fonksiyon gördük. Bu fonksiyonlar kimi zaman Python programcılarınca tanımlanıp dile entegre edilmiş ‘gömülü fonksiyonlar’ (builtin functions) olarak, kimi zamansa o anda içinde bulunduğumuz duruma ve ihtiyaçlarımıza göre bizzat kendimizin tanımladığı ‘el yapımı fonksiyonlar’ (custom functions) olarak çıktı karşımıza.

Şimdiye kadar öğrendiğimiz bütün bu fonksiyonların ortak bir noktası vardı. Bu ortak nokta, şu ana kadar fonksiyonları kullanarak yaptığımız örneklerden de gördüğünüz gibi, bu fonksiyonlar yardımıyla başka fonksiyonları çağırabiliyor olmamız. Örneğin:

def selamla(kim):
  print('merhaba', kim)

Burada selamla() adlı bir fonksiyon tanımladık. Gördüğünüz gibi bu fonksiyon print() adlı başka bir fonksiyonu çağırıyor. Burada sıradışı bir şey yok. Dediğimiz gibi, şimdiye kadar zaten hep böyle fonksiyonlar görmüştük.

Python fonksiyonları, yukarıdaki örnekte de gördüğünüz gibi, nasıl başka fonksiyonları çağırabiliyorsa, aynı şekilde, istenirse, kendi kendilerini de çağırabilirler. İşte bu tür fonksiyonlara Python programlama dilinde ‘kendi kendilerini yineleyen’, veya daha teknik bir dille ifade etmek gerekirse ‘özyinelemeli’ (recursive) fonksiyonlar adı verilir.

Çok basit bir örnek verelim. Diyelim ki, kendisine parametre olarak verilen bir karakter dizisi içindeki karakterleri teker teker azaltarak ekrana basan bir fonksiyon yazmak istiyorsunuz. Yani mesela elinizde ‘istihza’ adlı bir karakter dizisi var. Sizin amacınız bu karakter dizisini şu şekilde basan bir fonksiyon yazmak:

istihza
stihza
tihza
ihza
hza
za
a

Elbette bu işi yapacak bir fonksiyonu, daha önce öğrendiğiniz döngüler ve başka yapılar yardımıyla rahatlıkla yazabilirsiniz. Ama isterseniz aynı işi özyinelemeli fonksiyonlar yardımıyla da yapabilirsiniz.

Şimdi şu kodlara dikkatlice bakın:

def azalt(s):
  if len(s) < 1:
    return s
  else:
    print(s)
    return azalt(s[1:])

print(azalt('istihza'))

Bu kodlar bize yukarıda bahsettiğimiz çıktıyı verecek:

istihza
stihza
tihza
ihza
hza
za
a

Fonksiyonumuzu yazıp çalıştırdığımıza ve bu fonksiyonun bize nasıl bir çıktı verdiğini gördüğümüze göre fonksiyonu açıklamaya geçebiliriz.

Bu fonksiyon ilk bakışta daha önce öğrendiğimiz fonksiyonlardan çok da farklı görünmüyor aslında. Ama eğer fonksiyonun son kısmına bakacak olursanız, bu fonksiyonu daha önce öğrendiğimiz fonksiyonlardan ayıran şu satırı görürsünüz:

return azalt(s[1:])

Gördüğünüz gibi, burada azalt() fonksiyonu içinde yine azalt() fonksiyonunu çağırıyoruz. Böylece fonksiyonumuz sürekli olarak kendi kendini yineliyor. Yani aynı fonksiyonu tekrar tekrar uyguluyor.

Peki ama bunu nasıl yapıyor?

Nasıl bir durumla karşı karşıya olduğumuzu daha iyi anlamak için yukarıdaki kodları şu şekilde yazalım:

def azalt(s):
  if len(s) < 1:
    return s
  else:
    print(list(s))
    return azalt(s[1:])

Burada fonksiyonun her yinelenişinde, özyinelemeli fonksiyona parametre olarak giden karakter dizisinin nasıl değiştiğini birazcık daha net olarak görebilmek için karakter dizisi içindeki karakterleri bir liste haline getirip ekrana basıyoruz:

print(list(s))

Bu kodları çalıştırdığımızda şu çıktıyı alacağız:

['i', 's', 't', 'i', 'h', 'z', 'a']
['s', 't', 'i', 'h', 'z', 'a']
['t', 'i', 'h', 'z', 'a']
['i', 'h', 'z', 'a']
['h', 'z', 'a']
['z', 'a']
['a']

Yukarıdaki çıktının ilk satırında gördüğünüz gibi, fonksiyon ilk çağrıldığında listede ‘istihza’ karakter dizisini oluşturan bütün harfler var. Yani fonksiyonumuz ilk çalışmada parametre olarak karakter dizisinin tamamını alıyor. Ancak fonksiyonun her yinelenişinde listedeki harfler birer birer düşüyor. Böylece özyinelemeli fonksiyonumuz parametre olarak karakter dizisinin her defasında bir eksiltilmiş biçimini alıyor.

Yukarıdaki sözünü ettiğimiz düşmenin yönü karakter dizisinin başından sonuna doğru. Yani her defasında, elde kalan karakter dizisinin ilk harfi düşüyor. Düşme yönünün böyle olması bizim kodları yazış şeklimizden kaynaklanıyor. Eğer bu kodları şöyle yazsaydık:

def azalt(s):
  if len(s) < 1:
    return s
  else:
    print(list(s))
    return azalt(s[:-1])

Harflerin düşme yönü sondan başa doğru olacaktı:

['i', 's', 't', 'i', 'h', 'z', 'a']
['i', 's', 't', 'i', 'h', 'z']
['i', 's', 't', 'i', 'h']
['i', 's', 't', 'i']
['i', 's', 't']
['i', 's']
['i']

Burada, bir önceki koddaki azalt(s[1:]) satırını azalt(s[:-1]) şeklinde değiştirdiğimize dikkat edin.

Fonksiyonun nasıl işlediğini daha iyi anlamak için, ‘istihza’ karakter dizisinin son harfinin her yineleniş esnasındaki konumunun nasıl değiştiğini de izleyebilirsiniz:

n = 0

def azalt(s):
  global n
  mesaj = '{} harfinin {}. çalışmadaki konumu: {}'
  if len(s) < 1:
    return s
  else:
    n += 1
    print(mesaj.format('a', n, s.index('a')))
    return azalt(s[1:])

azalt('istihza')

Bu kodlar şu çıktıyı verir:

a harfinin 1. çalışmadaki konumu: 6
a harfinin 2. çalışmadaki konumu: 5
a harfinin 3. çalışmadaki konumu: 4
a harfinin 4. çalışmadaki konumu: 3
a harfinin 5. çalışmadaki konumu: 2
a harfinin 6. çalışmadaki konumu: 1
a harfinin 7. çalışmadaki konumu: 0

Gördüğünüz gibi ‘istihza’ kelimesinin en sonunda bulunan ‘a’ harfi her defasında baş tarafa doğru ilerliyor.

Aynı şekilde, kodları daha iyi anlayabilmek için, fonksiyona parametre olarak verdiğimiz ‘istihza’ kelimesinin her yinelemede ne kadar uzunluğa sahip olduğunu da takip edebilirsiniz:

def azalt(s):
  if len(s) < 1:
    return s
  else:
    print(len(s))
    return azalt(s[:-1])

Bu fonksiyonu ‘istihza’ karakter dizisine uyguladığımızda bize şu çıktıyı veriyor:

7
6
5
4
3
2
1

Gördüğünüz gibi, fonksiyonun kendini her yineleyişinde karakter dizimiz küçülüyor.

Bu durum bize özyinelemeli fonksiyonlar hakkında çok önemli bir bilgi veriyor esasında:

Özyinelemeli fonksiyonlar; büyük bir problemin çözülebilmesi için, o problemin, problemin bütününü temsil eden daha küçük bir parçası üzerinde işlem yapabilmemizi sağlayan fonksiyonlardır.

Yukarıdaki örnekte de bu ilkeyi uyguluyoruz. Yani biz ‘istihza’ karakter dizisinin öncelikle yalnızca ilk karakterini düşürüyoruz:

s[1:]

Daha sonra da bu yöntemi özyinelemeli bir şekilde uyguladığımızda, ‘istihza’ karakter dizisinin her defasında daha küçük bir parçası bu yöntemden etkileniyor:

azalt(s[1:])

Yani fonksiyonumuz ilk olarak ‘istihza’ karakter dizisinin ilk harfi olan ‘i’ harfini düşürüyor. Sonra ‘stihza’ kelimesinin ilk harfi olan ‘s’ harfini düşürüyor. Ardından ‘tihza’ kelimesinin ilk harfi olan ‘t’ harfini düşürüyor ve kelime tükenene kadar bu işlemi devam ettiriyor.

Peki ama bunu nasıl yapıyor?

Şimdi yukarıdaki fonksiyondaki şu kısma dikkatlice bakın:

if len(s) < 1:
  return s

İşte burada özyinelemeli fonksiyonumuzun, karakter dizisi üzerinde ne kadar derine inmesi gerektiğini belirliyoruz. Buna göre, karakter dizisinin uzunluğu 1’in altına düştüğünde eldeki karakter dizisini döndürüyoruz. Yani karakter dizisinin uzunluğu 1’in altına düştüğünde elde kalan karakter dizisi boş bir karakter dizisi olduğu için o boş karakter dizisini döndürüyoruz. Eğer istersek elbette bu durumda başka bir şey de döndürebiliriz:

def azalt(s):
  if len(s) < 1:
    return 'bitti!'
  else:
    print(s)
    return azalt(s[1:])

İşte if len(s) < 1: bloğunun bulunduğu bu kodlara ‘dip nokta’ adı veriyoruz. Fonksiyonumuzun yinelene yinelene (veya başka bir ifadeyle ‘dibe ine ine’) geleceği en son nokta burasıdır. Eğer bu dip noktayı belirtmezsek fonksiyonumuz, tıpkı dipsiz bir kuyuya düşmüş gibi, sürekli daha derine inmeye çalışacak, sonunda da hata verecektir. Ne demek istediğimizi daha iyi anlamak için kodlarımızı şöyle yazalım:

def azalt(s):
  print(s)
  return azalt(s[1:])

Gördüğünüz gibi burada herhangi bir dip nokta belirtmedik. Bu kodları çalıştırdığımızda Python bize şöyle bir hata mesajı verecek:

RuntimeError: maximum recursion depth exceeded

Yani:

ÇalışmaZamanıHatası: Azami özyineleme derinliği aşıldı

Dediğimiz gibi, özyinelemeli fonksiyonlar her yinelenişte sorunun (yani üzerinde işlem yapılan parametrenin) biraz daha derinine iner. Ancak bu derine inmenin de bir sınırı vardır. Bu sınırın ne olduğunu şu kodlar yardımıyla öğrenebilirsiniz:

>>> import sys
>>> sys.getrecursionlimit()

İşte biz özyinelemeli fonksiyonlarımızda dip noktayı mutlaka belirterek, Python’ın fonksiyonu yinelerken ne kadar derine inip nerede duracağını belirlemiş oluyoruz.

Şimdi son kez, yukarıdaki örnek fonksiyonu, özyineleme mantığını çok daha iyi anlamanızı sağlayacak bir şekilde yeniden yazacağız. Dikkatlice bakın:

def azalt(s):
  if len(s) < 1:
    return s
  else:
    print('özyineleme sürecine girerken:', s)
    azalt(s[1:])
    print('özyineleme sürecinden çıkarken:', s)

azalt('istihza')

Burada, fonksiyon kendini yinelemeye başlamadan hemen önce bir print() satırı yerleştirerek s değişkeninin durumunu takip ediyoruz:

print('özyineleme sürecine girerken:', s)

Aynı işlemi bir de fonksiyonun kendini yinelemeye başlamasının hemen ardından yapıyoruz:

print('özyineleme sürecinden çıkarken:', s)

Yukarıdaki kodlar bize şu çıktıyı verecek:

özyineleme sürecine girerken: istihza
özyineleme sürecine girerken: stihza
özyineleme sürecine girerken: tihza
özyineleme sürecine girerken: ihza
özyineleme sürecine girerken: hza
özyineleme sürecine girerken: za
özyineleme sürecine girerken: a
özyineleme sürecinden çıkarken: a
özyineleme sürecinden çıkarken: za
özyineleme sürecinden çıkarken: hza
özyineleme sürecinden çıkarken: ihza
özyineleme sürecinden çıkarken: tihza
özyineleme sürecinden çıkarken: stihza
özyineleme sürecinden çıkarken: istihza

Gördüğünüz gibi fonksiyon özyineleme sürecine girerken düşürdüğü her bir karakteri, özyineleme sürecinden çıkarken yeniden döndürüyor. Bu, özyinelemeli fonksiyonların önemli bir özelliğidir. Mesela bu özellikten yararlanarak şöyle bir kod yazabilirsiniz:

def ters_çevir(s):
  if len(s) < 1:
    return s
  else:
    ters_çevir(s[1:])
    print(s[0])

ters_çevir('istihza')

Yazdığımız bu kodda ters_çevir() fonksiyonu, kendisine verilen parametreyi ters çevirecektir. Yani yukarıdaki kod bize şu çıktıyı verir:

a
z
h
i
t
s
i

Burada yaptığımız şey çok basit: Yukarıda da söylediğimiz gibi, özyinelemeli fonksiyonlar, özyineleme sürecine girerken yaptığı işi, özyineleme sürecinden çıkarken tersine çevirir. İşte biz de bu özellikten yararlandık. Fonksiyonun kendini yinelediği noktanın çıkışına bir print() fonksiyonu yerleştirip, geri dönen karakterlerin ilk harfini ekrana bastık. Böylece s adlı parametrenin tersini elde etmiş olduk.

Ancak eğer yukarıdaki kodları bu şekilde yazarsak, fonksiyondan dönen değeri her yerde kullanamayız. Mesela yukarıdaki fonksiyonu aşağıdaki gibi kullanamayız:

def ters_çevir(s):
  if len(s) < 1:
    return s
  else:
    ters_çevir(s[1:])
    print(s[0])

kelime = input('kelime girin: ')
print('Girdiğiniz kelimenin tersi: {}'.format(kelime)

Fonksiyonumuzun daha kullanışlı olabilmesi için kodlarımızı şöyle yazabiliriz:

def ters_çevir(s):
  if len(s) < 1:
    return s
  else:
    return ters_çevir(s[1:]) + s[0]

kelime = input('kelime girin: ')
print('Girdiğiniz kelimenin tersi: {}'.format(ters_çevir('istihza')))

Burada bizim amacımızı gerçekleştirmemizi sağlayan satır şu:

return ters_çevir(s[1:]) + s[0]

İlk bakışta bu satırın nasıl çalıştığını anlamak zor gelebilir. Ama aslında son derece basit bir mantığı var bu kodların. Şöyle düşünün: ters_çevir() fonksiyonunu özyinelemeli olarak işlettiğimizde, yani şu kodu yazdığımızda:

return ters_çevir(s[1:])

…döndürülecek son değer boş bir karakter dizisidir. İşte biz özyinelemeden çıkılırken geri dönen karakterlerin ilk harflerini bu boş karakter dizisine ekliyoruz ve böylece girdiğimiz karakter dizisinin ters halini elde etmiş oluyoruz.

Yukarıdaki işlevin aynısını, özyinelemeli fonksiyonunuzu şöyle yazarak da elde edebilirdiniz:

def ters_çevir(s):
  if not s:
    return s
  else:
    return s[-1] + ters_çevir(s[:-1])

print(ters_çevir('istihza'))

Burada aynı iş için farklı bir yaklaşım benimsedik. İlk olarak, dip noktasını şu şekilde belirledik:

if not s:
  return s

Bildiğiniz gibi, boş veri tiplerinin bool değeri False’tur. Dolayısıyla özyineleme sırasında s parametresinin uzunluğunun 1’in altına düşmesi, s parametresinin içinin boşaldığını gösterir. Yani o anda s parametresinin bool değeri False olur. Biz de yukarıda bu durumdan faydalandık.

Bir önceki kodlara göre bir başka farklılık da şu satırda:

return s[-1] + ters_çevir(s[:-1])

Burada benimsediğimiz yaklaşımın özü şu: Bildiğiniz gibi bir karakter dizisini ters çevirmek istediğimizde öncelikle bu karakter dizisinin en son karakterini alıp en başa yerleştiririz. Yani mesela elimizdeki karakter dizisi ‘istihza’ ise, bu karakter dizisini ters çevirmenin ilk adımı bunun en son karakteri olan ‘a’ harfini alıp en başa koymaktır. Daha sonra da geri kalan harfleri tek tek tersten buna ekleriz:

düz: istihza
ters: a + z + h + i + t + s + i

İşte yukarıdaki fonksiyonda da yaptığımız şey tam anlamıyla budur.

Önce karakter dizisinin son harfini en başa koyuyoruz:

return s[-1]

Ardından da buna geri kalan harfleri tek tek tersten ekliyoruz:

return s[-1] + ters_çevir(s[:-1])

Özyinelemeli fonksiyonlara ilişkin olarak yukarıda tek bir örnek üzerinde epey açıklama yaptık. Bu örnek ve açıklamalar, özyinelemeli fonksiyonların nasıl çalıştığı konusunda size epey fikir vermiş olmalı. Ancak elbette bu fonksiyonları tek bir örnek yardımıyla tamamen anlayamamış olabilirsiniz. O yüzden gelin isterseniz bir örnek daha verelim. Mesela bu kez de basit bir sayaç yapalım:

def sayaç(sayı, sınır):
  print(sayı)
  if sayı == sınır:
    return 'bitti!'
  else:
    return sayaç(sayı+1, sınır)

Not

Bu fonksiyonun yaptığı işi elbette başka şekillerde çok daha kolay bir şekilde halledebilirdik. Bu örneği burada vermemizin amacı yalnızca özyinelemeli fonksiyonların nasıl işlediğini göstermek. Yoksa böyle bir işi özyinelemeli fonksiyonlarla yapmanızı beklemiyoruz.

Yukarıdaki fonksiyona dikkatlice bakarsanız aslında yaptığı işi çok basit bir şekilde gerçekleştirdiğini göreceksiniz.

Burada öncelikle sayaç() adlı bir fonksiyon tanımladık. Bu fonksiyon toplam iki farklı parametre alıyor: sayı ve sınır.

Buna göre fonksiyonumuzu şöyle kullanıyoruz:

print(sayaç(0, 100))

Burada sayı parametresine verdiğimiz 0 değeri sayacımızın saymaya kaçtan başlayacağını gösteriyor. sınır parametresine verdiğimiz 100 değeri ise kaça kadar sayılacağını gösteriyor. Buna göre biz 0’dan 100’e kadar olan sayıları sayıyoruz…

Gelin şimdi biraz fonksiyonumuzu inceleyelim.

İlk olarak şu satırı görüyoruz fonksiyon gövdesinde:

print(sayı)

Bu satır, özyinelemeli fonksiyonun her yinelenişinde sayı parametresinin durumunu ekrana basacak.

Sonraki iki satırda ise şu kodları görüyoruz:

if sayı == sınır:
  return 'bitti!'

Bu bizim ‘dip nokta’ adını verdiğimiz şey. Fonksiyonumuz yalnızca bu noktaya kadar yineleyecek, bu noktanın ilerisine geçmeyecektir. Yani sayı parametresinin değeri sınır parametresinin değerine ulaştığında özyineleme işlemi de sona erecek. Eğer böyle bir dip nokta belirtmezsek fonksiyonumuz sonsuza kadar kendini yinelemeye çalışacak, daha önce sözünü ettiğimiz ‘özyineleme limiti’ nedeniyle de belli bir aşamadan sonra hata verip çökecektir.

Sonraki satırlarda ise şu kodları görüyoruz:

else:
  return sayaç(sayı+1, sınır)

Bu satırlar, bir önceki aşamada belirttiğimiz dip noktaya ulaşılana kadar fonksiyonumuzun hangi işlemleri yapacağını gösteriyor. Buna göre, fonksiyonun her yinelenişinde sayı parametresinin değerini 1 sayı artırıyoruz.

Fonksiyonumuzu sayaç(0, 100) gibi bir komutla çalıştırdığımızı düşünürsek, fonksiyonun ilk çalışmasında 0 olan sayı değeri sonraki yinelemede 1, sonraki yinelemede 2, sonraki yinelemede ise 3 olacak ve bu durum sınır değer olan 100’e varılana kadar devam edecektir. sayı parametresinin değeri 100 olduğunda ise dip nokta olarak verdiğimiz ölçüt devreye girecek ve fonksiyonun kendi kendisini yinelemesi işlemine son verilecektir.

Biz yukarıdaki örnekte yukarıya doğru sayan bir fonksiyon yazdık. Eğer yukarıdan aşağıya doğru sayan bir sayaç yapmak isterseniz yukarıdaki fonksiyonu şu şekle getirebilirsiniz:

def sayaç(sayı, sınır):
  print(sayı)
  if sayı == sınır:
    return 'bitti!'
  else:
    return sayaç(sayı-1, sınır)

print(sayaç(100, 0))

Burada, önceki fonksiyonda + olan işleci - işlecine çevirdik:

return sayaç(sayı-1, sınır)

Fonksiyonumuzu çağırırken de elbette sayı parametresinin değerini 100 olarak, sınır parametresinin değerini ise 0 olarak belirledik.

Bu arada, daha önce de bahsettiğimiz gibi, özyinelemeli fonksiyonlar, özyinelemeye başlarken döndürdükleri değeri, özyineleme işleminin sonunda tek tek geri döndürür. Bu özelliği göz önünde bulundurarak yukarıdaki fonksiyonu şu şekilde de yazabilirdiniz:

def sayaç(sayı, sınır):
  if sayı == sınır:
    return 'bitti!'
  else:
    sayaç(sayı+1, sınır)
    print(sayı)

print(sayaç(0, 10))

Dikkat ederseniz burada print(sayı) satırını özyineleme işlevinin çıkışına yerleştirdik. Böylece 0’dan 10’a kadar olan sayıları tersten elde ettik. Ancak tabii ki yukarıdaki anlamlı bir kod yazım tarzı değil. Çünkü fonksiyonumuzun yazım tarzıyla yaptığı iş birbiriyle çok ilgisiz. Sayıları yukarı doğru saymak üzere tasarlandığı belli olan bu kodlar, yalnızca bir print() fonksiyonunun özyineleme çıkışına yerleştirilmesi sayesinde yaptığı işi yapıyor…

Yukarıda verdiğimiz örnekler sayesinde artık özyinelemeli fonksiyonlar hakkında en azından fikir sahibi olduğumuzu söyleyebiliriz. Gelin isterseniz şimdi özyinelemeli fonksiyonlarla ilgili (biraz daha mantıklı) bir örnek vererek bu çetrefilli konuyu zihnimizde netleştirmeye çalışalım.

Bu defaki örneğimizde iç içe geçmiş listeleri tek katmanlı bir liste haline getireceğiz. Yani elimizde şöyle bir liste olduğunu varsayarsak:

l = [1, 2, 3, [4, 5, 6], [7, 8, 9, [10, 11], 12], 13, 14]

Yazacağımız kodlar bu listeyi şu hale getirecek:

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]

Bu amacı gerçekleştirebilmek için şöyle bir fonksiyon yazalım:

def düz_liste_yap(liste):
  if not isinstance(liste, list):
    return [liste]
  elif not liste:
    return []
  else:
    return düz_liste_yap(liste[0]) + düz_liste_yap(liste[1:])

l = [1, 2, 3, [4, 5, 6], [7, 8, 9, [10, 11], 12], 13, 14]

print(düz_liste_yap(l))

Bu fonksiyonu yukarıdaki iç içe geçmiş listeye uyguladığınızda istediğiniz sonucu aldığınızı göreceksiniz.

İlk bakışta yukarıdaki kodları anlamak biraz zor gelmiş olabilir. Ama endişe etmenize gerek yok. Zira biz bu kodları olabildiğince ayrıntılı bir şekilde açıklayacağız.

İlk olarak dip noktamızı tanımlıyoruz her zamanki gibi:

if not isinstance(liste, list):
  return [liste]

Fonksiyonumuzun temel çalışma prensibine göre liste içindeki bütün öğeleri tek tek alıp başka bir liste içinde toplayacağız. Eğer liste elemanları üzerinde ilerlerken karşımıza liste olmayan bir eleman çıkarsa bu elemanı [liste] koduyla bir listeye dönüştüreceğiz.

Önceki örneklerden farklı olarak, bu kez kodlarımızda iki farklı dip noktası kontrolü görüyoruz. İlkini yukarıda açıkladık. İkinci dip noktamız şu:

elif not liste:
  return []

Burada yaptığımız şey şu: Eğer özyineleme esnasında boş bir liste ile karşılaşırsak, tekrar boş bir liste döndürüyoruz. Peki ama neden?

Bildiğiniz gibi boş bir listenin 0. elemanı olmaz. Yani boş bir liste üzerinde şu işlemi yapamayız:

>>> a = []
>>> a[0]

Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
IndexError: list index out of range

Gördüğünüz gibi, boş bir liste üzerinde indeksleme işlemi yapmaya kalkıştığımızda hata alıyoruz. Şimdi durumu daha iyi anlayabilmek için isterseniz yukarıdaki kodları bir de ikinci dip noktası kontrolü olmadan yazmayı deneyelim:

def düz_liste_yap(liste):
  if not isinstance(liste, list):
    return [liste]
  else:
    return düz_liste_yap(liste[0]) + düz_liste_yap(liste[1:])

l = [1, 2, 3, [4, 5, 6], [7, 8, 9, [10, 11], 12], 13, 14]

print(düz_liste_yap(l))

Bu kodları çalıştırdığımızda şu hata mesajıyla karşılaşıyoruz:

Traceback (most recent call last):
 File "deneme.py", line 9, in <module>
  print(düz_liste_yap(l))
 File "deneme.py", line 5, in düz_liste_yap
  return düz_liste_yap(liste[0]) + düz_liste_yap(liste[1:])
 File "deneme.py", line 5, in düz_liste_yap
  return düz_liste_yap(liste[0]) + düz_liste_yap(liste[1:])
 File "deneme.py", line 5, in düz_liste_yap
  return düz_liste_yap(liste[0]) + düz_liste_yap(liste[1:])
 File "deneme.py", line 5, in düz_liste_yap
  return düz_liste_yap(liste[0]) + düz_liste_yap(liste[1:])
 File "deneme.py", line 5, in düz_liste_yap
  return düz_liste_yap(liste[0]) + düz_liste_yap(liste[1:])
 File "deneme.py", line 5, in düz_liste_yap
  return düz_liste_yap(liste[0]) + düz_liste_yap(liste[1:])
 File "deneme.py", line 5, in düz_liste_yap
  return düz_liste_yap(liste[0]) + düz_liste_yap(liste[1:])
 File "deneme.py", line 5, in düz_liste_yap
  return düz_liste_yap(liste[0]) + düz_liste_yap(liste[1:])
IndexError: list index out of range

Gördüğünüz gibi, biraz önce boş bir liste üzerinde indeksleme yapmaya çalıştığımızda aldığımız hatanın aynısı bu. Çünkü kodlarımızın else bloğuna bakarsanız liste üzerinde indeksleme yaptığımızı görürsünüz:

return düz_liste_yap(liste[0]) + düz_liste_yap(liste[1:])

Elbette boş bir liste liste[0] veya liste[1:] gibi sorgulamalara IndexError tipinde bir hata mesajıyla cevap verecektir. İşte böyle bir durumda hata almamak için şu kodları yazıyoruz:

elif not liste:
  return []

Böylece özyineleme esnasında boş bir listeyle karşılaştığımızda bu listeyi şu şekle dönüştürüyoruz:

[[]]

Böyle bir yapı üzerinde indeksleme yapılabilir:

>>> a = [[]]
>>> a[0]

[]

Dip noktaya ulaşılana kadar yapılacak işlemler ise şunlar:

return düz_liste_yap(liste[0]) + düz_liste_yap(liste[1:])

Yani listenin ilk öğesine, geri kalan öğeleri teker teker ekliyoruz.

Gelin bir örnek daha verelim:

def topla(sayilar):
  if len(sayilar) < 1:
    return 0
  else:
    ilk, son = sayilar[0], sayilar[1:]
    return ilk+topla(son)

Bu fonksiyonun görevi, kendisine liste olarak verilen sayıları birbiriyle toplamak. Biz bu işi başka yöntemlerle de yapabileceğimizi biliyoruz, ama bizim burada amacımız özyinelemeli fonksiyonları anlamak. O yüzden sayıları birbiriyle toplama işlemini bir de bu şekilde yapmaya çalışacağız.

Elimizde şöyle bir liste olduğunu varsayalım:

liste = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Böyle bir durumda fonksiyonumuz 55 çıktısı verir.

Gelelim bu fonksiyonu açıklamaya…

Her zamanki gibi ilk olarak dip noktamızı tanımlıyoruz:

if len(sayilar) < 1:
  return 0

Buna göre sayilar adlı listenin uzunluğu 1’in altına düşünce 0 değerini döndürüyoruz. Burada 0 değerini döndürmemizin nedeni, listede öğe kalmadığında programımızın hata vermesini önlemek. Eğer 0 dışında başka bir sayı döndürürsek bu sayı toplama işleminin sonucuna etki edecektir. Toplama işleminin sonucunu etkilemeyecek tek sayı 0 olduğu için biz de bu sayıyı döndürüyoruz.

Taban noktaya varılıncaya kadar yapılacak işlemler ise şunlar:

ilk, son = sayilar[0], sayilar[1:]
return ilk+topla(son)

Burada amacımız, listenin ilk sayısı ile listenin geri kalan öğelerini tek tek birbiriyle toplamak. Bunun için sayilar adlı listenin ilk öğesini, listenin geri kalanından ayırıyoruz ve ilk öğeyi ilk; geri kalan öğeleri ise son adlı bir değişkene gönderiyoruz:

ilk, son = sayilar[0], sayilar[1:]

Sonra da ilk öğeyi, geri kalan liste öğeleri ile tek tek topluyoruz. Bunun için de topla() fonksiyonunun kendisini son adlı değişken içinde tutulan liste öğelerine özyinelemeli olarak uyguluyoruz:

return ilk+topla(son)

Böylece liste içindeki bütün öğelerin toplam değerini elde etmiş oluyoruz.

Bu arada, yeri gelmişken Python programlama dilinin pratik bir özelliğinden söz edelim. Gördüğünüz gibi sayıların ilk öğesini geri kalan öğelerden ayırmak için şöyle bir kod yazdık:

ilk, son = sayilar[0], sayilar[1:]

Aslında aynı işi çok daha pratik bir şekilde de halledebilirdik. Dikkatlice bakın:

ilk, *son = sayilar

Böylece sayilar değişkenin ilk öğesi ilk değişkeninde, geri kalan öğeleri ise son değişkeninde tutulacaktır. İlerleyen derslerde ‘Yürüyücüler’ (Iterators) konusunu işlerken bu yapıdan daha ayrıntılı bir şekilde söz edeceğiz.

Yorumlar

Önemli Not

Eğer yazdığınız yorum içinde kod kullanacaksanız, kodlarınızı <pre><code> etiketleri içine alın. Örneğin:
  <pre><code class="python">
  print("Merhaba Dünya!")
  </code></pre>